Gasilska zveza Turnišče

Cvetna ulica 1a , 9224 Turnišče 

Tel: 02 572 10 17 fax: 02 572 10 17 

e-mail: gasilskazveza.turnisce@gmail.com

Na podlagi 9. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11, uradno prečiščeno besedilo- Zdru-1), 32. in 32. a člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05, uradno prečiščeno besedilo - ZGas), je Skupščina Gasilske zveze Turnišče, skladno s 19. členom Statuta Gasilske zveze Turnišče z dne 10.03.2012, na svojem zasedanju, dne 05.04.2014 sprejela

 

STATUT

GASILSKE ZVEZE

TURNIŠČE

 

1. STATUSNE DOLOČBE

 

 1. člen

 (uvodna določba)

 

(1) Gasilska zveza  Turnišče (v nadaljevanju GZ) je samostojna, nepridobitna, humanitarna, nepolitična oblika povezovanja prostovoljnih gasilskih društev (v nadaljevanju PGD). Deluje na podlagi zakona, ki ureja društva (v nadaljevanju ZDru-1) in zakona, ki ureja gasilstvo (v nadaljevanju ZGas).

(2) GZ je bila ustanovljena 28.2.2009 in je vpisana v register društev pri Upravni enoti Lendava pod zaporedno številko 4016530000.

 

 1. člen

 (pravni položaj, ime in sedež)

 

(1) GZ je pravna oseba zasebnega prava.

(2) Ime zveze je GASILSKA ZVEZA TURNIŠČE.

(3) Sedež in naslov GZ je Turnišče, Cvetna 1a, 9224 Turnišče.

 

 1. člen

 (odgovornost)

 

(1) GZ odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.

(2) Za zakonito poslovanje GZ odgovarja predsednik GZ.

 

 1. člen

 (simboli in oznake)

 

(1) GZ uporablja gasilske simbole v skladu s Statutom Gasilske zveze Slovenije (v nadaljevanju Statut GZS).

 (2) GZ ima žig, ki je okrogle oblike, s premerom 30 mm. V sredini žiga je gasilski znak, v koncentričnem krogu pa napis »GASILSKA ZVEZA«. Pod gasilskim znakom je navedeno ime GZ.

(3) Druge oznake uporablja GZ v skladu s Pravili gasilske službe, Posebnimi pravili gasilske službe prostovoljnih gasilcev in drugimi splošnimi akti Gasilske zveze Slovenije (v nadaljevanju GZS).

 1. člen

            (povezovanje)

 

(1) GZ  Turnišče je članica GZS. Svoje članske pravice v GZS izvajajo preko GZ tudi PGD.

(2) Pri izvajanju gasilske dejavnosti se GZ povezuje z drugimi GZ v  Pomurski gasilski regiji.

 

 

2. NAMEN IN CILJI DELOVANJA GZ

 

 1. člen

 (namen delovanja)

 

(1) Namen delovanja GZ je povezovanje PGD  na območju občine Turnišče, prevzemanje dogovorjenih skupnih nalog ter izvajanje nalog, predpisanih z ZGas, v skladu z ZDru-1, tem Statutom, Statutom GZS, Pravili gasilske službe in Posebnimi pravili gasilske službe prostovoljnih gasilcev ter izvrševanje svojih obveznosti.

(2) GZ deluje na območju, ki ga pokrivajo njeni člani in sicer na območju občine Turnišče.

 

 1. člen

 (cilji delovanja)

 

Cilji delovanja GZ so:

1.    zagotavljati organiziranost, strokovno usposobljenost in usklajen razvoj članov za učinkovito požarno varnost v občinah, kjer deluje;

2.    zagotavljati načrtovan in usklajen razvoj ter opremljanje gasilskih enot, v skladu s predpisanimi merili in usklajeno uporabo gasilskih enot svojih članov;

3.    povezovanje med člani GZ in občani na območju, na katerem deluje GZ;

4.    zagotavljati ohranjanje zgodovine gasilstva, gasilskih vrednot in tradicije, spoštovanje osebnosti članov, dobrih medsebojnih odnosov kot pomembne vrednote društvenega življenja;

5.    opravljati naloge gasilstva kot dejavnosti, ki je v javnem interesu in je humanitarne narave.

 

 

3. DEJAVNOST IN NALOGE GZ

 

 1. člen

(vrste dejavnosti)

 

GZ opravlja nepridobitno, pridobitno in dopolnilno dejavnost.

 

 1. člen

 (nepridobitna dejavnost)

 

GZ v okviru nepridobitne dejavnosti opravlja naslednje naloge in obveznosti:

1.    organizacijske in strokovne naloge gasilstva, zlasti v zvezi:

1.1.  z načrtnim kadrovanjem in usposabljanjem gasilcev;

1.2.  z načrtnim in usklajenim razvojem ter opremljanjem gasilskih enot, v skladu s predpisanimi merili;

1.3.  z načrtovanjem in usklajevanjem uporabe gasilskih enot članov GZ;

1.4.  s povezovanjem med člani GZ in občani na območju, na katerem deluje GZ;

1.5.  z izvajanjem nalog, ki so jih na GZ prenesle država, občine oziroma GZS.

2.    organizira in skrbi za izvajanje preventivne in operativne gasilske dejavnosti svojih članov;

3.    daje mnenje k letnim programom usposabljanja operativnih gasilcev in gasilskih enot svojih članov;

4.    daje mnenja k letnim programom opremljanja prostovoljnih gasilskih enot z gasilsko zaščitno in reševalno opremo;

5.    za posamezno leto določi oblike usposabljanja, ki jih člani vključijo v svoje programe, zaradi usklajenega razvoja in ustrezne pripravljenosti glede na oceno ogroženosti občine pred požarom ali drugimi nesrečami;

6.    vodi predpisane evidence na področju gasilstva;

7.    sklepa zavarovalne police za vse vrste zavarovanja premoženja in oseb svojih članov ter v njihovem imenu rešuje odškodninske zahtevke;

8.    obravnava predloge za priznanja in odlikovanja GZS in daje mnenje oziroma obrazložitve k tem predlogom;

9.    sodeluje z zavarovalnicami in odbori za razpolaganje s sredstvi požarne takse;

10.  organizira in sodeluje pri gasilskih tekmovanjih;

11.  sodeluje s šolami in vrtci na preventivno-vzgojnem področju;

12.  skrbi za organizirano delovanje mladine, članic in veteranov;

13.  skrbi za ohranjanje gasilske dediščine (spominske sobe, gasilski muzeji);

14.  nudi pomoč in skrbi za povezovanje z drugimi gasilskimi organizacijami;

15.  podeljuje priznanja in odlikovanja GZ;

16.  v skladu s predpisi opravlja druge naloge s področja varstva pred požarom in gasilstva.

 

 1. člen

 (pridobitna dejavnost)

 

(1) GZ v okviru pridobitne dejavnosti opravlja naslednje dejavnosti:

I 56.300 – Strežba pijač;

J 58.190 – Drugo založništvo;

L 68.200 – Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin;

M 71.200 – Tehnično preizkušanje in analiziranje;

M 73.120 – Posredovanje oglaševalskega prostora;

N 82.190 – Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti;

O 84.250 – Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah;

P 85.590 – Drugo nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje;

P 85.600 – Pomožne dejavnosti za izobraževanje;

R 93.190 – Druge športne dejavnosti

I 52.210  -  Priložnostna priprava in dostava jedi;

(2) Pridobitne dejavnosti opravlja pod pogoji, ki jih za opravljanje dejavnosti predpisuje ZDru-1, in le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev GZ oziroma nepridobitne dejavnosti.

(3) Pridobitna dejavnost je povezana z nameni in cilji GZ, če lahko neposredno pripomore k uresničevanju namena oziroma ciljev GZ, pri čemer doprinos ni izključno v zagotavljanju prihodkov GZ.

 

 1. člen

 (dopolnilna dejavnost)

 

Kot dopolnilna dejavnost GZ se šteje tista pridobitna dejavnost, ki skupaj z nepridobitno dejavnostjo sestavlja določeno storitev ali dosežek, oziroma zagotavlja boljšo izkoriščenost sredstev GZ.

 

4. POGOJI IN NAČIN VČLANJEVANJA TER PRENEHANJE ČLANSTVA

 

 1. člen

 (pogoji in način včlanjevanja)

 

(1) V GZ se lahko včlani PGD, ki je:

1.    vpisano v register društev in registrirano pri AJPES;

2.    ustanovljeno v skladu z ZDru-1 in ZGas ter izpolnjuje predpisane kadrovske in druge pogoje, ki jih določajo predpisi o gasilstvu in požarnem varstvu;

3.    vključeno v GZS in je njen član.

(2) PGD mora za včlanitev v GZ vložiti zahtevo za sprejem in dokazila, ki potrjujejo izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka ter soglasje o plačevanju članarine. O sprejemu v članstvo odloča Upravni odbor GZ najkasneje v roku 30 dni od prejema zahteve.

(3) Na dan sprejema tega Statuta imajo priznan status članov PGD, navedena v Prilogi št. 1, ki je priloga tega Statuta in njegov sestavni del.

 

 1. člen

 (preverjanje izpolnjevanja pogojev članov)

 

(1) GZ mora vsako leto, pred sestavo poročila o svojem poslovanju, oceniti, ali njeni člani izpolnjujejo pogoje za članstvo glede na njihovo kategorizacijo, predvsem z vidika kadrovskih zahtev in opreme ter zakonitost poslovanja pravne osebe.

(2) GZ opravi oceno v skladu z navodili, ki jih izda GZS.

 

 1. člen

 (prenehanje članstva)

 

Če član več ne izpolnjuje pogojev za članstvo v GZ, ga Upravni odbor GZ pozove, da odpravi pomanjkljivosti in mu določi razumen rok. Če član v danem roku ne odpravi pomanjkljivosti in ne navede opravičljivih razlogov, ga Skupščina GZ, po predhodnem mnenju GZS, črta iz članstva in o tem obvesti GZS.

 

5. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV GZ

 

 1. člen

 (pravice članov GZ)

Pravice članov GZ so, da:

1.     volijo in so izvoljeni za člane organov upravljanja GZ;

2.     sodelujejo pri delu in odločanju v organih GZ;

3.     uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja GZ pri svojem delu;

4.     odločajo o včlanitvi novih članov;

5.    so seznanjeni s programom in poslovanjem GZ ter njenim finančno materialnim poslovanjem;

6.    prejemajo zapisnike o sejah organov GZ.

 

 1. člen

(dolžnosti članov GZ)

 

Dolžnosti članov GZ so, da:

1.     se preko GZ povezujejo v GZS;

2.     spoštujejo Statut in druge akte ter sklepe organov upravljanja GZ;

3.     aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog GZ;

4.     redno izpolnjujejo obveznosti do GZ;

5.     dajejo GZ informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih nalog;

6.     varujejo ugled GZ.

 

6. NAČIN UPRAVLJANJA GZ

 

 1. člen

 (organi upravljanja)

 

(1) Organi upravljanja GZ so organi GZ in funkcionarja GZ.

(2) Organi so:

1. Skupščina.

2. Upravni odbor.

3. Poveljstvo.

4. Nadzorni odbor.

(3) Funkcionarja sta:

1. Predsednik.

2. Poveljnik.

Članstvo v posameznem organu ni združljivo s članstvom v Skupščini GZ. Članstvo v Nadzornem odboru tudi ni združljivo s članstvom v drugih organih GZ. Funkcionarja GZ sta člana organa GZ le kadar je njuno članstvo v organu GZ predpisano s tem Statutom.

(3) Mandat članov organov je pet let in je vezan na kongresno obdobje GZS. Mandat funkcionarjev in predsednika Nadzornega odbora je pet let z možnostjo, da opravljajo največ dva mandata.

(4) Kadar članu organa GZ ali funkcionarju GZ preneha članstvo v PGD, kadar odstopi, je odpoklican oziroma umre, sprejme Upravni odbor GZ ugotovitveni sklep o prenehanju njegovega mandata in začne postopek za nadomestne volitve.

 

6.1. Skupščina

 

 1. člen

 (splošno)

 

(1) Skupščina je najvišji organ GZ. Sestavljajo jo delegati, ki jih za mandatno obdobje izvolijo PGD. Vsako PGD  ima v Skupščini GZ  štiri delegate.

(2) Zasedanje Skupščine vodi delovno predsedstvo. Sestavljajo ga predsednik in dva člana, ki jih za vsako zasedanje na predlog predsednika GZ izvoli Skupščina izmed delegatov, prisotnih na zasedanju.

(3) Predsednik, poveljnik, člani Upravnega odbora, Poveljstvo in Nadzorni odbor lahko sodelujejo na zasedanju Skupščine z razpravami in predlogi, vendar nimajo glasovalne pravice.

(4) Skupščina se sestane na rednem ali izrednem zasedanju. Redno zasedanje Skupščine skliče Upravni odbor GZ najmanj enkrat na leto, najkasneje v 90 dneh po izteku koledarskega leta. Izredno zasedanje Skupščine skliče Upravni odbor na lastno pobudo ali najkasneje v 30 dneh po prejemu pobude članov, ki predstavljajo najmanj eno tretjino članov GZ, na zahtevo Nadzornega odbora ali na zahtevo GZS. Če Upravni odbor ne skliče izrednega zasedanja Skupščine v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznim gradivom. Izredno zasedanje Skupščine sklepa le o zadevi, za katero je sklicana.

 

 1. člen

 (sklic zasedanja Skupščine in način odločanja)

 

(1) O sklicu Skupščine, s predloženim dnevnim redom in gradivom zanj, morajo biti delegati seznanjeni najmanj 10 dni pred zasedanjem.

(2) Skupščina sklepa veljavno, če je prisotnih več kot dve tretjini delegatov.

(3) Sklepi Skupščine se sprejemajo z večino glasov prisotnih delegatov. Za sprejem in dopolnitve Statuta je potrebna dvotretjinska večina glasov vseh delegatov.

(4) Skupščina sprejme poslovnik o delu skupščine, s katerim določi organizacijo, potek zasedanja in način volitev organov Skupščine.

 

 1. člen

 (pristojnosti Skupščine)

 

Pristojnosti Skupščine:

1.    sprejema poslovnik o delu Skupščine;

2.    sprejema, spreminja in dopolnjuje Statut in druge splošne akte;

3.    voli organe in funkcionarje;

4.    sprejema finančni načrt in zaključni račun GZ;

5.    sprejema programske usmeritve, stališča, sklepe, priporočila in druge akte za napredek gasilstva in protipožarnega varstva za svoje območje;

6.    sprejema poročila o poslovanju GZ, finančno poročilo in program dela;

7.    odloča o sprejemu novih članov in o prenehanju članstva;

8.    obravnava in sklepa tudi o drugih zadevah in nalogah, ki jih predlagajo člani in niso prenesene na druge organe GZ;

9.    dokončno odloča o pritožbah proti sklepom drugih organov GZ;

10.  odloča o prometu z nepremičninami;

11.  določa višino članarine;

12.  imenuje častne funkcionarje GZ, ki imajo posvetovalno pravico pri delu organov GZ. Za častnega funkcionarja GZ je lahko imenovan predsednik GZ oziroma poveljnik GZ, ki je najmanj en mandat uspešno opravljal funkcijo in pomembno prispeval k razvoju gasilstva na območju, kjer deluje GZ;

13.  odloča o statusnih spremembah in o prenehanju GZ.

 

6.2. Upravni odbor

 

 1. člen

 (splošno)

 

(1) Upravni odbor je operativno-izvršilni organ GZ, ki vodi delo GZ med dvema zasedanjema Skupščine. Delo Upravnega odbora vodi in sklicuje predsednik. V njegovi odsotnosti ga nadomešča podpredsednik.

(2) Upravni odbor šteje 14. Sestavljajo ga: predsednik, poveljnik in 12  članov. Izmed članov Upravni odbor imenuje predstavnika mladine, predstavnico članic, predstavnika veteranov. V Upravni odbor ne morejo biti predlagani kandidati, ki se sami oziroma njihovi sorodniki do drugega dednega reda ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo, povezano s poslovanjem GZ.

(3) Predlog kandidatov za namestnika predsednika in člane Upravnega odbora pripravi predsednik, na predlog predlaganih kandidatov iz posameznega PGD-ja.

(4) Seje Upravnega odbora sklicuje predsednik po potrebi, na pobudo članov Upravnega odbora ali Nadzornega odbora, najmanj pa vsako četrtletje.

(5) Upravni odbor sklepa veljavno, če je na seji prisotna več kot polovica njegovih članov, odloča pa z večino glasov vseh prisotnih članov. Glasovanje je praviloma javno, razen če Upravni odbor pred posameznim glasovanjem ne sklene drugače.

 

 1. člen

 (naloge Upravnega odbora)

 

Naloge Upravnega odbora:

 1. pripravlja predloge sprememb in dopolnitev Statuta GZ;
 2. pripravlja predloge splošnih aktov, ki jih sprejema Skupščina GZ;
 3. pripravlja predlog strategije delovanja GZ;
 4. uresničuje sprejete programe, sklepe in stališča Skupščine GZ;
 5. pripravlja predlog finančno ovrednotenih petletnih in letnih programov dela GZ in spremlja njihovo izvajanje;
 6. sklicuje zasedanja Skupščine GZ in pripravlja gradivo za zasedanja ter ji poroča o svojem delu;
 7. upravlja premoženje GZ in razpolaga s posameznimi deli premoženja po veljavnih predpisih in programu, ki ga sprejme Skupščina GZ;
 8. voli enega ali več podpredsednikov GZ;
 9. obravnava poročilo in opozorila Nadzornega odbora GZ o nadzoru nad finančnim in materialnim poslovanjem GZ;

10.  sodeluje z zavarovalnicami in drugimi zavodi in organizacijami, ki sodelujejo na področju požarnega varstva;

 1. spremlja dejavnosti članov GZ;
 2. spremlja delo mladine, članic in veteranov;
 3. pripravlja predloge in predlaga člane za organe regije in GZS;
 4. imenuje in razrešuje stalne in začasne komisije;
 5. uresničuje druge naloge, vezane na dejavnost GZ, ki niso v pristojnosti skupščine;
 6. podeljuje priznanja GZ;
 7. skupščini GZ predlaga imenovanje častnih funkcionarjev.

 

 

6.3. Poveljstvo

 

23. člen

(splošno)

 

(1) Poveljstvo je strokovno-operativni organ, ki pomaga poveljniku pri vodenju in opravljanju strokovno-operativnih nalog. Delo poveljstva vodi poveljnik.

 (2) Poveljstvo sestavljajo poveljnik, namestnik poveljnika, pomočniki poveljnika in poveljniki PGD.

(3) Predlog kandidatov za člane poveljstva pripravi poveljnik, izmed predlaganih kandidatov v posamezni PGD oziroma PIGD in ga predloži Skupščini v izvolitev.

 

 

 1. člen

(naloge poveljstva)

 

(1) Poveljnik, namestnik poveljnika in pomočniki poveljnika, opravljajo naloge v skladu s Pravili gasilske službe in Posebnimi pravili gasilske službe prostovoljnih gasilcev.

(2) Poveljstvo opravlja predvsem naslednje naloge:

1.  načrtuje in opravlja strokovno-operativne naloge na operativnem in preventivnem področju;

2.  preučuje vzroke požarov in analizira delo enot pri intervencijah;

3.  aktivno deluje v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;

4.  sodeluje pri pripravi predloga strategije GZ;

5.  uresničuje sprejete programe, sklepe in stališča skupščine GZ;

6.  pripravlja strokovne podlage za izdelavo letnih in petletnih programov ter spremlja njihovo izvajanje;

7.  voli enega ali več podpoveljnikov GZ;

8.  pripravlja predloge in predlaga člane za organe regije in GZS za operativno področje;

9.  sklepa o organiziranju tečajev, tekmovanj, strokovnih ekskurzij in drugih oblik strokovnega izobraževanja prostovoljnih gasilcev;

10. spremlja dejavnosti članov GZ na operativnem področju;

11. odloča o napredovanjih v čine;

12. imenuje in razrešuje začasne in stalne komisije, za operativno področje.

 

6.4. Nadzorni odbor

 

25. člen

(opredelitev in naloge)

 

(1) Nadzorni odbor spremlja in nadzira finančno materialno poslovanje GZ in izvajanje sklepov Skupščine ter nadzira zakonitosti poslovanja GZ.

(2) Nadzorni odbor ima štiri člane, od katerih je eden predsednik. Predsednik Nadzornega odbora sklicuje seje, predlaga dnevni red in jih vodi.

(3) Nadzorni odbor nadzira zakonitost poslovanja tako, da:

1.    prisostvuje sejam Upravnega odbora;

2.    tekoče spremlja finančno materialno poslovanje in opozarja na ugotovljene nepravilnosti;

3.    spremlja izvajanje sklepov Skupščine;

4.    pregleda letno poročilo pred obravnavanjem na Skupščini ;

5.    opravlja nadzor nad finančno materialnim poslovanjem, s poudarkom na ugotavljanju primernosti vodenja poslovnih knjig in porabi presežkov prihodkov nad odhodki za namene in cilje oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti GZ;

6.    obravnava pripombe ali ugovore na finančno poslovanje ali sklepe Skupščine;

7.    o svojem delu in ugotovitvah poroča Skupščini.

(4) Člani Nadzornega odbora imajo pravico sodelovati pri delu vseh organov upravljanja. Za svoje delo je Nadzorni odbor odgovoren Skupščini.

 

 1. člen

 (predsednik)

 

(1) Predsednik je zakoniti zastopnik GZ, predstavlja GZ in vodi delo GZ. Predsednik je odredbodajalec finančnega in materialnega poslovanja GZ in predsednik Upravnega odbora. Odgovoren je za delovanje in zakonitost poslovanja GZ. Kadar je predsednik odsoten ali zadržan, ga nadomešča podpredsednik. Če je tudi podpredsednik odsoten ali zadržan, predsednik za nadomeščanje pooblasti enega od predsednikov PGD. Funkcija predsednika GZ ni združljiva z opravljanjem funkcije predsednika PGD.

(2) Predsednik mora biti obveščen o sejah vseh organov GZ in ima pravico sodelovati na sejah vseh organov.

(3) Predsednik je, v skladu s tem Statutom in pravnim redom Republike Slovenije, za svoje delo odgovoren Upravnemu odboru in Skupščini.

 

27. člen

(poveljnik)

 

(1) Poveljnik opravlja strokovno-operativne naloge GZ in je zanje odgovoren v skladu s Pravili gasilske službe in Posebnimi pravili gasilske službe prostovoljnih gasilcev. Kadar je poveljnik odsoten ali zadržan, ga nadomešča namestnik poveljnika. Če je tudi namestnik poveljnika odsoten ali zadržan, poveljnik za nadomeščanje pooblasti enega od pomočnikov poveljnik. Funkcija poveljnika GZ ni združljiva z opravljanjem funkcije poveljnika PGD.

(2) Poveljnik GZ je za svoje delo odgovoren Upravnem odboru in Skupščini.

 

7. ZASTOPANJE GZ IN REŠEVANJE SPOROV

 

 1. člen

(zastopnik GZ)

 

GZ zastopa predsednik GZ. Predsednik GZ v imenu GZ sklepa obligacijska razmerja ter podpisuje vse listine, s katerimi GZ nastopa do svojih članov oziroma do drugih fizičnih in pravnih oseb.

 

 1. člen

(reševanje sporov)

 

Za reševanje sporov med GZ in njenimi člani je pristojna Stalna arbitraža pri GZS.

 

8. PREMOŽENJE GZ, FINANČNO POSLOVANJE IN NADZOR

 

 1. člen

(sredstva in njihova uporaba)

 

(1) Sredstva GZ sestavljajo premoženje in prihodki.

(2) Namen uporabe sredstev za delovanja GZ in njenih organov upravljanja ter komisij in sodelavcev se določi z letnim finančnim načrtom.

 

 1. člen

(premoženje)

 

Premoženje GZ sestavljajo nepremične in premične stvari ter materialne pravice.

 

 1. člen

(prihodki)

 

(1) GZ pridobiva prihodke za svoje delovanje:

1.    iz proračuna občine (občin);

2.    iz javnih sredstev;

3.    iz sredstev požarnega sklada;

4.    iz članarine in prispevka članov;

5.    s prispevki sponzorjev in donatorjev;

6.    s prihodki od izvajanja storitev iz domačih in mednarodnih razpisov;

7.    iz drugih virov.

(2) GZ se financira tudi z izvajanjem pridobitne dejavnosti pod pogoji, ki jih za opravljanje dejavnosti določa zakon. Vse pridobitne dejavnosti opravlja GZ le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev svojega delovanja oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti.

(3) Če GZ pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga porabi za uresničevanje svojega namena ter ciljev oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti, določene v skladu s tem Statutom.

 

 

 1. člen

(materialno finančno poslovanje)

 

(1) GZ vodi poslovne knjige na način in v obliki, predpisani s Slovenskim računovodskim standardom za društva. Način in obliko vodenja poslovnih knjig opredeli GZ s Pravilnikom o finančno materialnem poslovanju.

(2) GZ posluje preko transakcijskega računa pri poslovni banki.

(3) Poslovne knjige in letno poročilo morajo omogočiti oceno, ali so presežki prihodkov nad odhodki porabljeni za namene in cilje GZ oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti GZ.

 

 1. člen

(letno poročilo)

 

(1) GZ za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu, izdela letno poročilo, ki vsebuje bilanco stanja, izkaz poslovnega izida s pojasnili k izkazom ter poročilo o poslovanju GZ. Letno poročilo mora obsegati resničen prikaz premoženja in poslovanja GZ.

(2) Letno poročilo sprejme Skupščina GZ. Pred obravnavanjem na Skupščini GZ ga mora pregledati Nadzorni odbor GZ, ki mora opraviti notranji nadzor predvsem nad finančno materialnim poslovanjem GZ in še zlasti ugotoviti, če so poslovne knjige vodene primerno in če so presežki prihodkov nad odhodki porabljeni za namene in cilje GZ oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti GZ.

 

9. NAČIN ZAGOTAVLJANJA JAVNOSTI DELA

 

 1. člen

(obveščanje javnosti)

 

(1) Delo GZ in njenih organov upravljanja je javno. Obveščanje članov GZ poteka s seznanjanjem članov z obvestili o delovanju vseh organov upravljanja GZ, preko sredstev javnega obveščanja, spletne strani in z vpogledom v zapisnike organov GZ. Širša javnost se o delu GZ lahko seznani preko organiziranih okroglih miz, tiskovnih konferenc, vabil zainteresiranih predstavnikov na javne seje, spletne strani in udeležbe predstavnikov sredstev javnega obveščanja na sejah organov GZ.  

(2) Za zagotavljanje javnost dela odgovarja predsednik GZ.

 

10. NAČIN SPREJEMANJA SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA

 

 1. člen

(pobuda in postopek)

 

(1) Pobudo za spremembe ali dopolnitev Statuta oziroma za sprejem novega Statuta lahko da 20% članov ali posamezni organ GZ.

(2) Postopek za začetek sprememb ali dopolnitev Statuta oziroma za sprejem novega Statuta se začne na podlagi sklepa Upravnega odbora. Upravni odbor v sklepu tudi opredeli obseg sprememb in vprašanja, ki jih je treba proučiti.

(3) Upravni odbor pripravi osnutek sprememb Statuta in ga posreduje članom v javno obravnavo.

(4) Po končani javni obravnavi Upravni odbor določi predlog sprememb ali dopolnitev oziroma predlog novega Statuta in ga predloži Skupščini v obravnavo in sprejem.

 

 

11. NAČIN PRENEHANJA GZ IN RAZPOLAGANJE S PREMOŽENJEM

 

 1. člen

(načini prenehanja in prenos premoženja)

 

(1) GZ preneha:

1.    po sklepu Skupščine;

2.    zaradi spojitve ali pripojitve k drugi GZ;

3.    zaradi stečaja;

4.    po samem zakonu.

(2) V primeru prenehanja GZ se vse premoženje prenese na GZ, ki bo prevzela njene naloge.

(3) Neporabljena proračunska sredstva se po poravnavi obveznosti vrnejo proračunu iz katerega so bila prejeta.

 

 

12. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

 1. člen

(razveljavitev dosedanjega Statuta)

 

Z uveljavitvijo tega Statuta preneha veljati Statut GZ, ki je bil sprejet dne 10.03.2012. Z dnem uveljavitve tega Statuta prenehajo veljati določbe splošnih aktov GZ, ki so v nasprotju s tem Statutom.

 

 1. člen

(uskladitev poslovanja s tem Statutom)

 

GZ mora v enem letu od uveljavitve tega Statuta uskladiti svoje veljavne akte, sprejeti potrebne splošne akte in uskladiti svoje poslovanje s tem Statutom.

 

 1. člen

(začetek veljavnosti tega Statuta)

 

Ta Statut je sprejet, ko ga sprejme Skupščina GZ in ga pristojni organ vpiše v register društev. Veljati začne petnajsti dan po objavi na spletni strani GZ . Določbe tega Statuta, ki se nanašajo na upravljanje GZ, se začnejo uporabljati za volitve organov upravljanja GZ od kongresnega leta 2013 naprej. Do začetka uporabe določb tega Statuta, ki se nanašajo na način upravljanja GZ, se uporabljajo določbe Statuta GZ, sprejetega dne 10.03. 2012.

 

 

Predsednik GZ:

Alojz Vuk

 

 

PRILOGA 1

 

SEZNAM ČLANOV

GASILSKE ZVEZE TURNIŠČE

na dan sprejemanja tega Statuta

 

 

Zap.

štev.

Popolno ime člana

Sedež in naslov

Matična številka

Datum ustanov.

Datum včlanitve

1.

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO TURNIŠČE

 TURNIŠČE,

ŠTEFANA KOVAČA 73,

9224 TURNIŠČE

 

5079845

 

1923

 

28.12.2009

2.

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO GOMILICA

GOMILICA 49,

9224 TURNIŠČE

 

5130271

 

1932

 

28.12.2009

3.

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO NEDELICA

NEDELICA 128 A,

9224 TURNIŠČE

 

5218519

 

1954

 

28.12.2009

4.

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO RENKOVCI

RENKOVCI  44,

9224 TURNIŠČE

 

5130263

1932

 

28.12.2009