Gasilska zveza Turnišče

Cvetna ulica 1a , 9224 Turnišče 

Tel: 02 572 10 17 fax: 02 572 10 17 

e-mail: gasilskazveza.turnisce@gmail.com

FINANČNI PLAN GZ TURNIŠČE ZALETO 2016

 

Naziv

Realizacija 2015

Plan 2016

Indeks

 
 

1

 

 

 

 

A PRIHODKI OD DEJAVNOSTI

 

 

 

 

Dotacija iz občin 2010

24.999,96

25.000,00

100,00

 

1. Požarni sklad

5.000,00

5.000,00

100,00

 

2. Prihodki od rezevacij prejšnjega leta

 

9.208,14

 

 

3.Namenska sredstva za javna dela

20,00

 

0,00

 

3. Članarine

80,00

80,00

100,00

 

4. Prihodki od obresti

0,26

0,26

100,00

 

5. Prihodki od prodaje storitev

690,00

690,00

100,00

 

6.Dotacije drugih-Gasilska zveza Slovenije

275,99

275,99

 

 

7. Izredni prihodki-odškodnine

2.562,99

2.562,99

100,00

 

8 .Namenska sredstva občine za nakup zaščitne opreme

8.000,00

8.000,00

100,00

 

CELOTNI PRIHODKI

41.629,20

50.817,38

122,07

 

B STROŠKI

 

 

 

 

I. Stroški materiala

1.834,31

1.834,31

100,00

 

1. Stroški pisarniškega in drugega mat.

1.035,18

1.035,18

100,00

 

2. Stroški strokovne literature

 

 

 

 

3. Zamenjava in popolnitev opreme- ODPIS DI

443,31

443,31

100,00

 

4. Str..mat za vzdrževanje osnovnih sr.- STR.BLAGA

18,00

18,00

 

 

5. Drugi materijalni stroški

337,82

337,82

100,00

 

6. Nabava računalniške opreme

0,00

0,00

 

 

II. Stroški storitev

21.504,21

21.504,25

100,00

 

7. Transportni str. in dr. TELEF.STORITVE

 

 

 

 

8. Stroški usposabljanja

146,79

146,79

 

 

9. Stroški izobraževanje

2.907,50

2.907,50

100,00

 

10. Stroški vzdrževanja gasilske opreme

 

 

 

 

11. Stroški dela komisij (mladina, članice, veterani)

1.794,93

1.794,93

100,00

 

12. Stroški vzdrževanja rač. opreme

 

 

 

 

13. Stroški tekmovanj

3.732,04

3.732,08

100,00

 

14. Stroški povračil zaposlenim

 

 

 

 

15. Stroški povračil članom - dnevnice

248,08

248,08

 

 

16. Stroški kilometrin

 

 

 

 

17. Stroški provizije poslovne banke

215,17

215,17

100,00

 

18. Zav. premije avtomobilov in opreme

4.864,88

4.864,88

100,00

 

19. Zav. premije nezgodnega zav. oseb

757,50

757,50

100,00

 

20.Stroški nagrad GZ  in druge nagr.

2.666,66

2.666,66

100,00

 

21. Stroški podjemnih pogodb in avtor. pog.

 

 

 

 

22.Druge storitve

653,25

653,25

100,00

 

23. Stroški reprezentance

1.638,96

1.638,96

100,00

 

24. Stroški PTT , internetnih storitev in domene

341,45

341,45

100,00

 

25. Vodenje poslovnih knjig in izdelava zr.

1.464,00

1.464,00

100,00

 

26. Intelektualne storitve(IZDEL.SPLET.STR.)

73,00

73,00

 

 

27. Drugi stroški (zdravstvene storitve)

 

 

 

 

III. Stroški dela

0,00

0,00

 

 

28. Stroški plače in nadomestil

 

 

 

 

29. Regres za prehrano in LD

 

 

 

 

30. Prispevki na plačo

 

 

 

 

31. Davek na plačo

 

 

 

 

IV. Dotacije

8.840,94

27.243,82

308,16

 

32. Dotacije društvom  v zvezi (opr. javne gas. službe)

4.230,00

4.230,00

100,00

 

Turnišče

1.692,00

1.692,00

100,00

 

Gomilica

846,00

846,00

100,00

 

Renkovci

846,00

846,00

100,00

 

Nedelica

846,00

846,00

100,00

 

33. Dotacija društvom za nakup zaščitne oreme

4.610,94

23.013,82

499,11

 

34. Dotacije društvom za vzdrževanje gasilske opreme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Amortizacija

157,60

150,00

95,18

 

VI. Finančni odhodki

 

 

 

 

VII. Drugi odhodki

84,00

85,00

101,19

 

36. Odpis terjatev  do občin – PGD-OSTALI STROŠKI

 

 

 

 

37. Vračilo prihodkov iz preteklih let in drugi st.

 

 

 

 

38. Donacije

 

 

 

 

39. Druge dajatve, članarina GZS in regije

84,00

85,00

101,19

 

CELOTNI ODHODKI I.-VI. oz. 1. do 36.

32.421,06

50.817,38

156,74

 

RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI

9.208,14

0,00