Gasilska zveza Turnišče

Cvetna ulica 1a , 9224 Turnišče 

Tel: 02 572 10 17 fax: 02 572 10 17 

e-mail: gasilskazveza.turnisce@gmail.com

Na podlagi 15. točke 22. člena Statuta Gasilske zveze Turnišče, z dne 05.04.2014je Upravni odbor Gasilske zveze Turnišče na svojem zasedanju, dne 20.12.2017, sprejel naslednji

 

 

PRAVILNIK

 

O kandidacijskem postopku za volitve organov in funkcionarjev

 

Gasilske zveze Turnišče za obdobje 2018 do 2023

 

 

 

I.                                      SPLOŠNO

 

 

1.       člen

 

(vsebina urejanja)

 

S tem pravilnikom se ureja sestava, imenovanje in naloge Kandidacijske komisije, kandidacijski postopek ter postopek izvolitve predsednika, poveljnika, članov Upravnega odbora, članov Poveljstva, predsednika in drugih članov Nadzornega odbora Gasilske zveze Turnišče ( v nadelavanju GZ) za mandatno obdobje 2018 do 2023 (med XVII. In XVIII. Kongresom GZS).

 

 

II.                  KANDIDACIJSKA KOMISIJA

 

2.       člen

 

(sestava Kandidacijske komisije)

 

(1)    Kandidacijska komisija ima 4 člane.

 

(2)  V Kandidacijski komisiji ima vsako PGD enega predstavnika in je dolžno svojega predstavnika izvoliti na Upravnem odboru najkasneje do seje UO GZT, na kateri se imenuje Kandidacijska komisija in o izvolitvi predstavnika takoj obvestiti GZ ter ji posredovati ustrezne podatke (ime in priimek, letnico rojstva in naslov predstavnika).

 

 

3.       člen

 

(imenovanje Kandidacijske komisije)

 

 

(1)    Kandidacijsko komisijo s sklepom imenuje Upravni odbor GZ.

 

(2)    Članstvo v kandidacijski komisiji ni združljivo s kandidiranjem za funkcionarja.

 

 

4.       člen

 

(naloge Kandidacijske komisije)

 

(1)    V roku 30 dni od imenovanja Kandidacijske komisije skliče predsednik GZ prvo sejo Kandidacijske komisije.

 

(2)    Na prvi seji člani Kandidacijske komisije:

 

1.              Izvolijo predsednika in podpredsednika komisije.

 

2.              Opredelijo volilna opravila  volilne skupščine GZ v letu 2018 in rok za njihovo izvedbo (v nadaljevanju rokovnik).

 

(3)    Rokovnik in razpis kandidacijskega postopka se objavita na spletni strani GZ in v pisni obliki posredujeta vsem članom GZ.

 

(4)    Opravi postopek za volitve.

 

 

 

5.       člen

 

(razpis kandidacijskega postopka)

 

Razpis kandidacijskega postopka vsebuje:

 

-                 navedbo organov in funkcionarjev, za katere poteka kandidacijski postopek ter njihovo število;

-                 mandatno obdobje;

-                 pogoje in rok za kandidiranje;

-                 obvezne podatke pisnih kandidatur ter

-                 predlagatelje kandidatov in izvolitev.

 

 

 

II.                                   KANDIDACIJSKI POSTOPEK

 

 

6.       člen

 

(splošna določba)

 

 

(1)   Kandidat je lahko vsak, ki izpolnjuje splošne in posebne pogoje.

 

(2)Kandidat mora Kandidacijski komisiji predložiti pisno soglasje h kandidaturi za posamezno funkcijo ter dokazila o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev do roka, določenega z rokovnikom. S soglasjem se kandidat zavezuje za sposobno in vestno izpolnjevanje funkcije za katero kandidira.

 

(3) Kandidatura ugasne s pisnim umikom soglasja, ki ga lahko kandidat predloži Kandidacijski komisiji najkasneje 30 dni pred zasedanjem volilne Skupščine oziroma z izvolitvijo na posamezne funkcije.

 

 

7.       člen

 

(splošni pogoji)

 

Kandidat za predsednika, poveljnika, člane Upravnega odbora, člane Poveljstva, predsednika in člane Nadzornega odbora GZ je lahko vsak polnoletni član prostovoljnega gasilskega društva (v nadaljevanju: PGD), vključenega v GZ, ki ima poravnano članarino v svojem društvu in, ki ni v kazenskem postopku oziroma ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje in telo in premoženje.

 

 

 

8.       člen

 

(posebni pogoji za predsednika GZ, namestnika predsednika GZ in ostale člane Upravnega odbora GZ)

 

 

(1)   Kandidat za predsednika GZ mora izpolnjevati pogoje, ki jih določa Statut GZ.

 

(2)  Kandidat za namestnika predsednika GZ mora izpolnjevati pogoje, ki so določeni za predsednika GZ.

 

(3)   V Upravni odbor ne more biti predlagani kandidat, ki se sami oziroma njihovi sorodniki do drugega dednega reda ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo, povezano s poslovanjem GZ.

 

 

 

9.       člen

 

(posebni pogoji za poveljnika GZ, namestnika poveljnika, podpoveljnika in pomočnike)

 

 

(1)  Kandidat za poveljnika GZ mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo Pravila gasilske službe in Posebna pravila gasilske službe prostovoljnih gasilcev.

 

(2)  Kandidat za namestnika poveljnika mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo Pravila gasilske službe in Posebna pravila gasilske službe prostovoljnih gasilcev.

 

(3)    Kandidat za podpoveljnika oziroma pomočnika mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo Pravila gasilske službe in Posebna pravila gasilske službe prostovoljnih gasilcev.

 

 

 

 

10.   člen

 

(posebni pogoji za predsednika in člane Nadzornega odbora)

 

Kandidat za predsednika in člane Nadzornega odbora morajo imeti znanje in izkušnje potrebne za izvajanje nalog Nadzornega odbora.

 

 

 

11.   člen

 

(predlagatelji kandidatov)

 

 

(1)   Kandidate za predsednika GZ oziroma poveljnika GZ predlagajo člani PGD.

 

(2)  Kandidate za člane Upravnega odbora, člane Poveljstva, predsednika in člane Nadzornega odbora GZ predlagajo člani PGD.

 

(3)  Kandidate za namestnika predsednika GZ predlaga kandidat za predsednika GZ.

 

(4) Kandidate za namestnika poveljnika, podpoveljnika in pomočnike poveljnika predlaga kandidat za poveljnika GZ.

 

(5)  Predlog kandidatov za člane poveljstva pripravi poveljnik, izmed predlaganih kandidatov v posamezni PGD in ga predloži Skupščini v izvolitev.

 

 

 

12.   člen

 

(predstavitev kandidatov)

 

Kandidati za predsednika oziroma poveljnika GZ morajo predstaviti vizijo in razvoj GZ za mandatno obdobje ter načrt izvedbe programa GZ. Kandidati za predsednika GZ morajo predstaviti tudi kandidate za namestnika predsednika in člane Upravnega odbora, kandidati za poveljnika GZ pa kandidate za namestnika poveljnika, podpoveljnika, pomočnike in člane Poveljstva. Predstavitev v pisni obliki posredujejo vsem članom GZ.

 

 

 

13.   člen

 

(objava liste kandidatov)

 

 

(1)  Kandidacijska komisija 20 dni pred zasedanjem  volilne skupščine GZ na spletni strani GZ objavi listo kandidatov za posamezne funkcije v GZ, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, in jo v pisni obliki posredujejo vsem članom GZ.

 

(2)  Lista kandidatov za posamezne funkcije se oblikuje po abecednem vrstnem redu priimkov kandidatov in vsebuje naslednje podatke: priimek in ime, letnico rojstva, gasilski čin in društvo, k katerega je včlanjen in v imenu katerega kandidira; za člane Poveljstev je potrebna tudi stopnja izobrazbe.

 

 

 

IV.                POSTOPEK IZVOLITVE

 

 

 

14.   člen

 

(izvolitev predsednika in poveljnika)

 

Kandidacijska komisija predlaga v izvolitev za predsednika GZ oziroma za poveljnika GZ kandidate, ki jih predlaga predlagatelj in imajo podporo svoje PGD.

 

 

 

15.   člen

 

(izvolitev namestnika predsednika)

 

Predsednik GZ izvoljen na volilni skupščini GZ predlaga v izvolitev kandidata za namestnika predsednika GZ.

 

16.   člen

 

(izvolitev članov Upravnega odbora)

 

Predsednik GZ, izvoljen na volilni skupščini GZ predlaga v izvolitev člane Upravnega odbora. V izvolitev lahko predlaga kandidata, ki je bil predlagan s strani PGD zmed evidentiranih kandidatov v posamezni PGD.

 

 

17.   člen

 

(izvolitev namestnika poveljnika, podpoveljnika, pomočnikov in članov Poveljstva)

 

Poveljnik GZ, izvoljen na volilni skupščini GZ predlaga v izvolitev kandidate za namestnika poveljnika, podpoveljnika in pomočnike poveljnika. V izvolitev lahko predlaga kandidata, ki je bil predlagan s strani PGD ali izmed predlaganih kandidatov v posameznem PGD.

 

Kandidacijska komisija predlaga v izvolitev predlagane kandidate, ki so dobili podporo vsaj ene tretjine članov.

 

 

 

 

V.                  PREDHODNA IN KONČNA DOLOČBA

 

 

 

18.   člen

 

(začetek veljavnosti)

 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani GZ.

 

 

 

Predsednik GZ Turnišče,

 

Alojz Vuk