Gasilska zveza Turnišče

Cvetna ulica 1a , 9224 Turnišče 

Tel: 02 572 10 17 fax: 02 572 10 17 

e-mail: gasilskazveza.turnisce@gmail.com

 

FINANČNI PLAN GASILSKE ZVEZE TURNIŠČE ZA LETO 2010
     
Naziv Plan 2010 Opombe
v EUR
1    
A PRIHODKI OD DEJAVNOSTI    
Dotacija iz občin 2010                    20.000,00      
1. Požarni sklad                      4.500,00      
2. Prihodki od občine za izobraževanje                      1.000,00      
3. Prihodki od prom.dej. - Z. Triglav    
3. Drugi finančni prihodki    
4. Prihodki od obresti    
5. Izredni prihodki    
6. Izredni prihodki-odškodnine    
7 .Namenska sredstva občine za nakup zaščitne opreme                    18.000,00      
CELOTNI PRIHODKI                    43.500,00      
B STROŠKI     
I. Stroški materiala                      1.940,00      
1. Stroški pisarniškega in drugega mat.                         200,00      
2. Stroški strokovne literature                         140,00      
3. Zamenjava in popolnitev opreme    
4. Str..mat za vzdrževanje osnovnih sr.    
5. Drugi materijalni stroški                         100,00      
6. Nabava računalniške opreme                      1.500,00      
II. Stroški storitev                    12.251,00      
7. Transportni str. in dr.     
8. Stroški usposabljanja                      2.100,00      
9. Stroški izobraževanje                      1.556,00      
10. Stroški vzdrževanja gasilske opreme    
11. Stroški dela komisij (mladina, članice, veterani)                      1.000,00      
12. Stroški vzdrževanja rač. opreme    
13. Stroški tekmovanj                      1.400,00      
14. Stroški povračil zaposlenim    
15. Stroški povračil članom - dnevnice    
16. Stroški kilometrin    
17. Stroški provizije poslovne banke                         266,00      
18. Zav. premije avtomobilov in opreme                      2.157,76      
19. Zav. premije nezgodnega zav. oseb                      1.151,24      
20.Stroški nagrad GZ  in druge nagr.                      1.000,00      
21. Stroški podjemnih pogodb in avtor. pog.    
22. Stroški dela študentskih servisov    
23. Stroški reprezentance    
24. Stroški PTT , internetnih storitev in domene                         420,00      
25. Vodenje poslovnih knjig in izdelava zr.                      1.200,00      
26. Intelektualne storitve    
27. Drugi stroški (čiščenje, fotokopiranje …)    
III. Stroški dela                                -        
28. Stroški plače in nadomestil    
29. Regres za prehrano in LD    
30. Prispevki na plačo    
31. Davek na plačo    
IV. Dotacije                    29.259,00      
32. Dotacije društvom  v zvezi (opr. javne gas. službe)                      4.230,00      
Turnišče                      1.692,00      
Gomilica                          846,00      
Renkovci                          846,00      
Nedelica                         846,00      
33. Dotacija društvom za nakup zaščitne oreme                    23.829,00      
34. Dotacije društvom za vzdrževanje gasilske opreme                      1.200,00      
V. Amortizacija    
VI. Finančni odhodki    
VII. Drugi odhodki                           50,00      
35. Odpis terjatev  do občin - PGD    
36. Vračilo prihodkov iz preteklih let in drugi st.    
37. Donacije    
38. Druge dajatve, članarina GZS idr.   50,00      
CELOTNI ODHODKI I.-VI. oz. 1. do 36.                    43.500,00